En samarbejdsmodel for gymnasium og folkeskole

Naturfag på tværs

Det moderne gymnasiebesøg

Det moderne gymnasiebesøg forsøger, tilsvarende et moderne virksomhedsbesøg, at vise noget nyt – men i sammenhæng med det øvrige arbejde i folkeskolen. ”Det moderne virksomhedsbesøg” indeholder såvel forberedelse og efterbehandling samt danner sammenhæng med det øvrige arbejde i folkeskoleklassen. Når folkeskoleelever besøger gymnasiet, er der altså ikke tale om et ”sodavandsbesøg”, men om noget som foregår i en faglig sammenhæng. Denne sammenhæng kræver forberedelse og efterbehandling af såvel elever og lærere.

Set fra gymnasieelevers synspunkt er et besøg af en folkeskoleklasse en faglig formidlingsopgave som skal løses (i en eksamenslignende situation). Dertil kommer, at gymnasieeleverne indtager en vejledende rolle i forhold til det eksperimentelle arbejde. Alt i alt giver det gymnasieeleverne mulighed for at arbejde med væsentlige dele af de kernekompetencer, som er et centralt element i naturvidenskabelig undervisning i gymnasiet.

Hvad er forskellen mellem brobygning og denne type besøg?
Denne type besøg er mere håndgribelig for eleven. Dels fordi det er tematisk koblet til undervisningen hjemme. Dels da de praktiske øvelser er et omdrejningspunkt – og besøgseleverne er mere ”på” i forhold til en klasseundervisning som er udbredt ved den normale brobygning. Dertil kommer at besøget udspringer af et samarbejde mellem de to involverede lærere. Derfor er folkeskolelæreren med ved denne type besøg. Dette gør det muligt at arbejde videre med de naturvidenskabelige undersøgelser hjemme på skolen efter besøget. 


Vejledning til gymnasiebesøg

Tidsrum for gymnasiebesøget er kl. 11.00-14.00 (svarende til 3. og 4. modul på gymnasiet).

Besøgets faser:

 1. Folkeskolelærer møder gymnasielærer på gymnasiet. (1 times varighed). Skal afholdes mindst én måned før besøget.
 2. Folkeskolelæreren bygger fagligt op til gymnasiebesøget efter de aftaler der er indgået under mødet ved punkt 1.
 3. Selve besøget:
  Forsøg/formidling
  Frokost
  Formidling/forsøg
  Evaluering
 4. Efterbehandling af data hjemme på folkeskolen.

NB: ved punkt a. og c. er klassen delt i to halvdele.


Vejledning til det første møde mellem de to lærere

Mødet kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

1) HVAD ER ELEVERNES FAGLIGE UDGANGSPUNKT. Hvad er folkeskoleelevernes faglige niveau? (medbring gerne undervisningsmaterialer)

2) HVAD SKAL DER FOREGÅ? Hvilket forsøg skal der forløbe? – hvilken form for vejledning får folkeskoleeleverne undervejs? Hvilke materialer/apparatur skal de bruge?

3) HVORDAN SKAL ELEVERNE FORBEREDES? Hvilket fagligt stof kan gymnasieeleverne med fordel formidle – og hvad skal eleverne kende til hjemmefra?

4) EFTERBEHANDLING: Hvorledes kan der foregå en efterbehandling af data fra forsøget hjemme på folkeskolen efter besøget?
Om folkeskoleelevernes evaluering af gymnasieeleverne:

En vigtig del af besøgets afslutning er evalueringen. Det er derfor vigtigt at afsætte 10 min til dette som en del af afrundingen. (Evalueringen skal således ikke klistres på som det sidste punkt).


Forslag til Evalueringsskema

1) Gymnasieelevens faglige niveau (1-5)

2) Gymnasieelevens formidlingsevne (1-5)

3) Folkeskoleelevens eget udbytte (1-5)

4) Det faglige niveau var passende (1-5)

Øvrige Kommentarer: 


Emnevalg

Et emne som gymnasieeleverne har godt styr på fra tidligere. Det anbefales at man som en del af besøget arbejder med den naturvidenskabelige metode. Du kan læse mere om den naturvidenskabelige metode her. Det er de praktiske undersøgelser som skal være bærende på besøgsdagen. Forsøget skal således være styrende for emnevalg.


Hvem deltager

Gymnasieklasser: Fortrinsvis B og A-niveau.

Folkeskoleklasser: Fortrinsvis 8. klasse.

Inddeling i grupper

De to klasser deles i to grupper: den ene gennemfører eksperimentelt arbejde, i den anden underviser gymnasieeleverne i teoretisk stof. Efter frokost byttes.

En gruppe består af 6 personer 3 fra gymnasiet og 3 fra folkeskolen.
Formidlingsdelen:

Det stof som skal formidles af gymnasieeleverne opdeles i samarbejde med læreren i tre lige store dele. Herefter får hver gymnasieelev ansvaret for én af disse dele. Det er vigtigt at gøre gymnasieeleverne opmærksomme på at lektionen skal indeholde en række elevaktiverende opgaver/udfordringer.
Hvordan kan man booke et besøg? 


Hvis du er interesseret at din klasse skal på et moderne gymnasiebesøg på Silkeborg Gymnasium, skal du sende en e - mail med oplysninger om dit navn, klasse, fag, skole (mv.) til fk@sg.dk.

Hvad får man ud af at deltage i et besøg?

Som gymnasielærer
 • vil du give dine elever mulighed for at træne væsentlige faglige kompetencemål samt eksamenstræning.
 • kan du bidrage til at øge rekruttering af folkeskoleelever til gymnasiets naturvidenskabelige studieretninger.
 • kan du få indblik i det faglige niveau som går forud for gymnasiet.
Som folkeskolelærer
 • vil du få faglige input og inspiration.
 • vil du introducere dine elever til nye arbejdsmetoder.
 • vil du motivere dine elever til at arbejde med en naturvidenskabelig udfordring hvor de ”skal stå på tæer”.
 • kan du få indblik i det faglige niveau som eleverne vil møde i gymnasiet.
Som gymnasieelev
 • vil man på en autentisk måde kunne øve sig i at formidle naturvidenskab til en udvalgt målgruppe.
 • vil man på en autentisk måde opnå en dyb indsigt i dele af det faglige stof samt metoder.
 • man kunne spejle sig i folkeskoleleverne og se hvor langt man selv har udviklet sig fagligt.
 • vil man få faglig selvtillid gennem arbejdet som mentor/rollemodel for en yngre målgruppe.
Som folkeskolelev.
 • vil man opleve gymnasiet på en autentisk måde i et tæt samarbejde med gymnasieelever
 • vil man opleve en faglig udfordring i en kontekst som virker motiverende.
 • vil man få afdramatiseret det at gå i gymnasiet.
 • vil man blive præsenteret for dele af naturfag som man ellers ikke vil møde.
 • vil man motiveres af en læringsaktivitet ude af huset koblet til den daglige undervisning.
 • vil man få en succesoplevelse med naturfag.
 • vil man møde mulige rollemodeller som man kan spejle sig i.