Et samarbejde mellem fag

Almen studieforberedelse (AT)

AT eksamen 2018

Information til alle 3g-elever om forårets AT-eksamen

De overordnede rammer

Den afsluttende evaluering foregår i perioden fra 24. maj – 27. juni ved studentereksamen, hvor alle elever kommer til prøve i AT. Prøven er således obligatorisk, og der gives én afsluttende karakter, som vægtes med en faktor 1,5.

Eksamensformen er en mundtlig prøve med et skriftligt oplæg (en synopsis) som udgangspunkt. Indhold og fag har du selv valgt på grundlag af det emne og de rammer for fagkombinationer, som Undervisningsministeriet (UVM) det pågældende år har udmeldt. 

AT-eksamensforløbet består af 3 hovedfaser:

  • Idéfase og afklaringsfase - vejledning af faglærere, endeligt valg af fag og ”sag”, arbejde med emnet og informationssøgning mm. Se AT-køreplanen.
  • Fordybelsesfase og færdiggørelsesfase - arbejde med emnet og informationssøgning, vejledning ved egne vejledere, skrivefase mm. Se AT-køreplanen.
  • Fase op til (og med) den afsluttende eksamen – genlæsning og gentænkning af synopsis, og udarbejdelse af talepapir.

Men det er vigtigt at du er opmærksom på at langt den største del af arbejdet med din AT-opgave og synopsis ligger uden for undervisningstiden. 


Eksamensopgaven - "sag", fag og fagkombination

Det er UVM, der udmelder årets ”sag” og emne(r), overordnede problemstilling samt de rammer for fagkombinationer, som danner udgangspunkt for den afsluttende prøve. Et fast krav er, at det ene fag skal være på mindst B-niveau.

Samtidig med udmelding af årets opgave, udleveres et elektronisk ressourcerum med forskelligt materiale, som kan fungere som udgangspunkt for dit arbejde med din ”sag”.

Efter fagshopping og responsdage skal du vælge en fagkombination med to fag – rammerne for det valg udmeldes sammen med emne og opgave(r). Valg af fag og "sag" sker elektronisk via Lectio – se deadline i AT-køreplanen. 


Vejledning - shopping, respons og vejledning

Vejledningen skal primært:

I idé- og afklaringsfasen - hjælpe dig med at finde og afgrænse en sag, ud fra årets eksamensopgave, som kan behandles på et godt fagligt niveau.

I fordybelses- og færdiggørelses-fasen - hjælpe dig med at udforme en problemformulering ud fra den valgte sag.

NB! Vejledningen er knyttet til dit arbejde med din ”sag” og udformning af synopsis. Når din synopsis er afleveret, er den individuelle vejledning af den enkelte elev slut.

Den første del af vejledningen foregår som fagshopping og responsdage, og har en generel karakter. Her er skemaet ryddet i tre moduler på to dage og du/I kan konsultere lærere fra alle de forskellige fag – se plan i Lectio

Til fagshopping opsøger du faglærere og drøfter idéer om ”sag” og fag. I den forbindelse forventer vi, at du har orienteret dig grundigt i ressourcerummet. Der er afsat tid til, at du bearbejder de faglige drøftelser. 

Til responsdag skal du have udarbejdet et lille skriftligt fagligt oplæg om, hvilken "sag" du vil arbejde med, og hvilke fag der indgår. Dette oplæg skal du præsentere for og drøfte med de lærere, du taler med.

Når du har valgt "sag" og fag tildeles hver enkelt elev to vejledere i de valgte fag, og der udarbejdes en vejledningsplan. Vejledningen har karakter af samtaler, hvor vejlederne er spørgende i processen med at afgrænse stoffet, udforme og skærpe problemformuleringen og tilrettelægge undersøgelsen af den konkrete "sag".

Der vil blive skemalagt to runder med individuel vejledning med begge vejledere – planen følger i Lectio.

Du skal op til vejledningen i uge 9 have udformet et skriftligt oplæg (vejledningsark) og sende det dagen før til begge dine vejledere.  


AT og innovation

Af læreplanen for AT fremgår, at ”AT har til formål at udfordre elevernes kreative og innovative evner og deres kritiske sans i anvendelse af faglig viden gennem fagligt samarbejde”. Ved innovative løsningsforslag forstås, at forslaget skal have værdi for andre og tilføre den konkrete sammenhæng noget nyt. Forslaget behøver dermed ikke at være nyt i absolut forstand, men det bidrager med noget nyt i den konkrete sammenhæng. Se i øvrigt UVM’s AT-vejledning/Råd og vink side 18-20, der også findes på her på siden og på uvm.dk. 


Aflevering af synopsis

I forbindelse med færdiggørelse og aflevering af synopsis skal du udfylde et såkaldt ”forblad” elektronisk med angivelse af navn, klasse, fag, vejledere samt ”sag”. Dette skal være forsiden på din synopsis. 

Du skal aflevere din synopsis i 2 eksemplarer sammen med din studierapport i udleverede mapper den 22. marts senest kl. 8.45 ved skolens kontor. Bemærk du skal også aflevere i Lectio. Det er vigtigt, at du sikrer dig at din synopsis lever op til kravene – jf. Eksamensbekendtgørelsen §7: ”Er kravene ikke opfyldt, kan eksaminanden ikke blive eksamineret og kan bortvises fra prøven”. 


Eksamen i AT

Til eksamen er én af dine vejledere tilstede sammen med én censor, og tilsammen dækker de dine AT-fag. Ved prøven skal studierapporten foreligge fysisk, og derfor skal du aflevere studierapporten sammen med synopsis.

Der er ikke forberedelsestid til denne mundtlige eksamen. Op til eksamen forventes det, at du genlæser og gentænker din synopsis. Du kan opdage fejl og/eller mangler, som du kan rette op på ved den mundtlige eksamen. Desuden skal du udarbejde et talepapir til den mundtlige eksamen. Talepapiret er i stikord din disposition for fremlæggelse. Du bør regne med ca. 24-25 minutters eksaminations-tid til AT, hvor du har de første ca. 10 minutter til din fremlæggelse af synopsen, mens de sidste 14-15 minutter er til uddybende dialog mellem dig, eksaminator og censor. Se hjemmesiden for gode råd om talepapir og disposition.

 

Redigeret jan 18/jj