Introduktion til sprog

Almen sprogforståelse, AP

Almen sprogforståelse er et obligatorisk fag i grundforløbet og fungerer som en introduktion til det sprogfaglige arbejde i gymnasiet.

væg_img_6917.jpg

Formålet med faget er at give eleverne den basale teoretiske og historiske viden og praktiske og analytiske kunnen, man skal have, når man skal beskæftige sig med sprog i gymnasiet. Derudover skal faget også være med til at danne grundlag for elevernes endelige studieretningsvalg.

Kurset er organiseret i to parallelle forløb, en almen del og en latindel på hhv. 14 og 15 lektioner. Almendelen består igen af en grammatikdel på 8 lektioner, som eleverne typisk har med deres engelsklærer, og en del der handler om sproget i funktion, på 6 lektioner, som man normalt har med sin dansklærer. Eleverne følger begge dele sideløbende. Samtidig med almendelen følger eleverne et latinkursus med en lærer, de som regel kun har til dette.

I grammatikforløbet får eleverne genopfrisket og udbygget deres viden og kunnen med hensyn til sætningsled og ordklasser. De lærer de latinske betegnelser for sætningsleddene og ordklasserne, at foretage en helsætningsanalyse og at arbejde med ordklasserne såvel i deres egen sprogudøvelse som i sproglig karakteristik af andres tekster.

I den del, eleverne har med deres dansklærer, introduceres de til den kommunikationsmodel, der arbejdes med i gymnasiet, til sproget i tale og på skrift, til sproglige genrer og typer af sproghandlinger og til stilistik og sociolingvistik med udgangspunkt i begrebsparret standard og variation.

I latindelen arbejdes der også med grammatik og med sproget i funktion. Eleverne introduceres til de mest basale træk ved latinsk grammatik og sproghistorie, tilegner sig et vist ordforråd og arbejder med forskellige sammenhænge mellem det latinske sprog og den romerske kultur og mellem latin og de moderne europæiske sprog.

Udover de indholdsmæssige mål arbejder man i faget også med sproglige læringsstrategier og med at øve hensigtsmæssige sprogfaglige arbejdsmåder, herunder hensigtsmæssig brug af IT.

Kurset indledes med en screening med fokus på elevernes kendskab til sætningsled og ordklasser, der klarlægger elevernes niveau for lærerne, en midtvejsevaluering der giver elever og lærere mulighed for at vurdere om der sker fremskridt, og en afsluttende eksamen i alle fagets dele. Eksamenskarakteren kommer til at stå på studentereksamensbeviset og tæller med i det endelige karaktergennemsnit. 

Faggruppeleder

 • Hans Balling HB Lectio

  Hans Balling (HB)

  hb@sg.dk

  • Dansk
  • Latin
  • Græsk
  • Oldtidskundskab