Rektors ansvarsområder, hovedopgaver og kompetenceprofil

Silkeborg Gymnasium søger ny rektor

Luftfoto SG_2019 forsideslide.jpg
Om Silkeborg Gymnasium

Silkeborg Gymnasium er med 18 stx-klasser pr. årgang landets største almene gymnasium. Hver dag færdes omkring 1500 elever og 180 medarbejdere i en velholdt og moderne bygning placeret i naturskønne omgivelser 4-5 kilometer fra centrum i Silkeborg.

Vi tilstræber en optimal udnyttelse af de særlige muligheder, det giver at være et meget stort gymnasium. Silkeborg Gymnasium har således en overordentlig bred vifte af tilbud om studieretninger, valgfag og aktiviteter for eleverne, både fagligt og socialt. Gymnasiet har stærke profiler på alle væsentlige områder, som fx naturvidenskab, musik, samfundsfag, det internationale og sprog.

Vi arbejder udviklingsorienteret og ambitiøst i et miljø præget af mangfoldighed og trivsel for både elever og medarbejdere med at blive stadig dygtigere til at tage hånd om hver eneste elev. Vi prioriterer i den forbindelse både særlig støtte til elever, der har det svært, og udfordringer til de allerdygtigste elever.

Rektors ansvarsområder og hovedopgaver

Rektor er over for bestyrelsen ansvarlig for gymnasiets drift og sikrer i den forbindelse en hensigtsmæssig forvaltning af skolens ressourcer. Samtidig har rektor det overordnede ledelsesansvar for pædagogiske, administrative, økonomiske og personalemæssige forhold.

Rektor skal:
 • Sætte strategisk retning for udvikling af Silkeborg Gymnasium med udgangspunkt i skolens værdier og med fokus på trivsel og udvikling for eleverne i forhold til dannelse og studieforberedelse
 • Tegne gymnasiet udadtil og arbejde for gymnasiets interesser i forhold til eksterne parter, fx profilere skolen i relevante sammenhænge samt agere proaktivt i forhold til andre uddannelsesinstitutioner, Silkeborg Kommune, Børne- og Undervisningsministeriet og andre eksterne interessenter
 • Fungere som øverste personaleleder og aktivt tilstræbe høj trivsel for alle på skolen samt et respektfuldt og nært samarbejde mellem alle faggrupper på gymnasiet
 • Sikre ledelsesmæssig udvikling på gymnasiet, bl.a. ved at fungere som sparringspartner for skolens øvrige ledere og sikre en velfungerende samt kompetent ledergruppe og administration
 • Være garant for en sikker drift og ressourcestyring samt optimal anvendelse af skolens samlede ressourcer til gavn for eleverne
 • Indgå åbent og konstruktivt i samspil med bestyrelsen samt diverse udvalg og råd på gymnasiet.

Ovenstående opgaver udføres i et tæt samarbejde med skolens øvrige ledelse, der består af vicerektor og fire uddannelseschefer.

Rektors kompetenceprofil

Der lægges vægt på, at den kommende rektor for Silkeborg Gymnasium er visionær, udviklingsorienteret og ambitiøs i forhold til arbejdet med udvikling og trivsel for alle på skolen. Rektor skal være åben og positiv, have gode relationelle kompetencer og være i stand til at tale med personer på alle niveauer i organisationen.

Rektor skal være synlig i skolens hverdag, samarbejdsorienteret, delegerende og fungere som en samlende og anerkendende figur, der har forståelse for både elevers og medarbejderes mangfoldige livssituationer.

Gymnasiets daglige leder skal have gode kommunikative kompetencer, såvel på skrift som i tale, og skal kunne engagere både elever og medarbejdere.

Den kommende rektor skal have solid undervisnings- og ledelseserfaring fra gymnasieskolen og skal have gennemført en formel lederuddannelse. Rektor skal have blik for de mangfoldige muligheder, der er og kan skabes på et meget stort alment gymnasium. Rektor skal lægge vægt på åbenhed, dialog og involvering i forhold til både medarbejdere og elever.

Rektor skal kunne fastholde en høj grad af elev- og medarbejdertilfredshed og have en tillidsbaseret tilgang til elever og lærere.

Relevante ansøgere skal gerne have erfaring med og dokumenteret gode resultater i forhold til følgende områder:
 • Organisations- og ledelsesudvikling, gerne på en større undervisningsinstitution
 • Kompetenceudvikling for lærere på strategisk og praktisk niveau
 • Gennemførelse af udviklingsprojekter på helskoleniveau
 • Udvikling af systemer til kvalitetssikring af gymnasiets kerneydelser og af en evalueringskultur med konsekvent opfølgning
 • Arbejde med sårbare og særligt udfordrede elever
 • Arbejde med socioøkonomisk løfteevne
 • Udvikling af administrative systemer og rekruttering af personale.

Den kommende rektor skal både kunne fastholde Silkeborg Gymnasiums gode omdømme og være i stand til at navigere og agere gennemslagskraftigt i et politisk ledet system.

Rektor skal kunne gennemføre strategisk ledelse og lede et ledelsesteam med udnyttelse og udvikling af de enkelte lederes styrker og med uddelegering af kompetence. Rektor skal i den forbindelse have et godt overblik og evnen til at prioritere og strukturere opgaver.

Der søges en rektor med sans for økonomi og interesse og forståelse for betydningen af styrings- og driftsmæssige opgaver. Det er en fordel at have indsigt i lovgivningsmæssige og økonomiske rammer og vilkår for drift af en uddannelsesinstitution.


Ansøgningsfristen er den 28. april, og stillingen kan søges her (åbner i nyt vindue)

Livet på SG

Billedkunst Elevhygge Lanciers 2019 SG MNA01 Musical19 Naturfag Sgstafetten Studenter Guitar Studenter