Generalforsamling i SGF

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Forældreforeningen SGF mandag den 25. november 2019 kl. 19 på Silkeborg Gymnasium.

 

Referat af generalforsamling i Forældreforeningen SGF d. 26. november 2018 kl. 19.00

1. Valg af dirigent
Lene Kingo blev valgt som dirigent. Der var indkaldt til generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning ved Formanden
Lars Brodersen berettede om et godt og aktivt år (læs formandens beretning i kolonnen til højre).

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet
Inga Kjærgård Andersen gennemgik regnskab 01.08.2017 – 31.08.2018.
Årsregnskabet blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Fratrådte bestyrelsesmedlem: Inga Kjærgård Andersen

Fortsættende bestyrelsesmedlemmer: Lars Brodersen, Thomas Møller Ørum, Lene Kingo, Petter Olav Kjæraas, Ulrik Højbjerre, Jens Peter Kongerslev , Ib Frank Kristensen og Mariko Yoshino Bak
Nye bestyrelsesmedlemmer: Flemming Juhl, Ulla Hedegaard, Morten Harde Clausen, Merethe Kirstine Andersen

6. Valg af revisor og suppleanter
Fratrådt revisor: Marianne Jensen
Ny revisor: Ulla Moritzen
Ny suppleant: Inga Kjærgård Andersen

7. Eventuelt
a. Konstituering af den nye bestyrelse ved nytårstaffel d. 4. januar 2019 på Det Gamle Rådhus kl. 18.00.
b. Inga foreslog at, vi fremadrettet overvejer omlægning af regnskabsåret – dette kræver dog en vedtægtsændring, hvis det skal gøres.

Referent: Mariko Y. Bak

 

Referat af generalforsamlingsmøde 30. november 2017

1. Valg af dirigent
Lene blev valgt som dirigent.
Som referent blev Petter valgt.

2. Bestyrelsens Beretning ved Formanden
Se Beretning fra Formanden i kolonnen til højre.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet
Inga fremlagde årsregnskabet (1.09.2016 - 31.08.2017), hvor de forskellige punkter blev gennemgået. Med et overskud på 5.779 kr. er egenkapitalen nu 47.896 kr. Regnskabet blev godkendt.
Forelæggelse af næste års budget: Der forventes indtægt på 60.000 kr., inkluderet 5.000 kr. fra Soroptimisterne. Der budgetteres med udgifter på 69.601 kr., hvoraf 27.000 kr. til Diverse tilskud efter ansøgninger. Budgettet blev godkendt.
Kontingent fastholdes på 300 kr. pr. barn pr. gymnasieforløb.

4. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Nuværende: Inga, Lene, Louise, Petter, Ulrik
Nye: Ib Frank Kristensen, Jens Peter Kongerslev, Lars Brodersen, Mariko Yoshino Bak, Thomas Møller Ørum
Fratrådte: Peter Nyegaard Jensen

6. Valg af revisor
Marianne Jensen blev genvalgt.

7. Eventuelt
Nytårstaffel bliver den 5/1 2018, kl. 18:00, med konstituering af den nye bestyrelse. Nærmere information følger.

 

Referat af generalforsamlingsmøde 29. november 2016

Intro:Rektor orienterede om de nye tiltag på gymnasiet og de udfordringer, som gymnasiet står overfor. Der blev fremlagt en oversigt over, hvordan SG ligger karaktermæssigt i forhold landets andre gymnasier og i Midtjylland. SG ligger Top 5 på landsplan og Top 2 i Midtjylland. Rektor orienterede om nye tiltag, f.eks. nyt program for ny klasse for de nuværende 1.g’ere, der skal 8 uger til USA i 2.g.

1. Valg af dirigent
Ulrik blev valgt som dirigent.
Som referent blev Louise valgt.

2. Bestyrelsens beretning ved Formanden: 
Se Beretning fra Formanden

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet: 
Inga fremlagde årsregnskabet (1.9.15 – 31.8.16), hvor de forskellige punkter blev gennemgået. Egenkapital steget til 42.117 kr. Budgettet godkendes.
Forelæggelse af næste års budget: Der forventes indtægt fra betalende forældre, svarende til 54.000 kr. Der budgetteres med udgifter på 71.850 kr. På grund af den høje egenkapital, budgetteres med et underskud (17.850 kr), så flere af midlerne kan komme de unge mennesker til gode. Dette godkendes.
Fastsættelse af kontingent: Det vedholdes på 300 kr pr. barn/gymnasieforløb.

4. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
Alle nuværende medlemmer i bestyrelsen ønsker at fortsætte. Petter Olav Kjæraas indvælges som nyt medlem. Bestyrelsen konstitueres 6.1.17 kl. 18.

6. Valg af revisor og suppleant
Marianne Jensen vil gerne fortsætte som revisor. Dette vedtages Erik Ahlmann Jensen fortsætter som suppleant. Dette vedtages

7. Evt.
Peter orienterede om nytårstaffel, hvor bestyrelsen konstitueres.

 

Referat af generalforsamlingsmødet d. 24. november 2015

Intro: Rektor Erik Olesen introducerede til Silkeborg Gymnasium generelt og fortalte bl.a. om lærersammensætningen og de tiltag der gøres for at støtte og forbedre arbejdsvilkårene for gymnasiets lærere. Der gennemføres tilfredshedsmålinger hvert 3. år

1. Valg af dirigent
Lene Kingo blev valgt som dirigent.
Hun konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.

2. Formandens beretning
Beretningen findes på SG’s hjemmeside (se kolonnen til højre). Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab, budget samt fastsættelse af kontingent.
Kassereren fremlagde regnskab for det forgangne år og budget for det kommende år.
Kontingent er rettet til 300 kr. pr. elev startende for dette skoleår.
Regnskab og budget blev begge godkendt.

4. Indkomne forslag
Ingen forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Peter Nyegaard Jensen, Inga K. Andersen, Lene Kingo, Jytte Bjørnskov-Halkier, Ellen Vilsøe Jensen, Ulla Hald, Birger Nielsen og Ulrik Højbjerre modtog alle genvalg
Derudover blev Louise Aastrup-Zimmer valgt ind i bestyrelsen.

6. Valg af revisor 
Marianne Jensen blev valgt som revisor.
Erik Ahlmann blev valgt som suppleant.

7. Evt. 
Intet på dette punkt