Generalforsamling i SGF

Dagsorden til Forældreforeningens generalforsamling tirsdag d. 29/11-2022 kl. 19 på SG

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af årsregnskabet
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

 

Referat af Forældreforeningens generalforsamlingsmøde torsdag d. 2/12-2021 kl. 19 på SG

Indledende oplæg:
”Kondomer i den ene lomme og bolcher i den anden”. Oplæg ved de to natteravne: Anni og Ann. Klædt på til gadens natlige udfordringer går natteravnene tre og tre. Deres tilgængelighed i bybilledet giver tryghed hos de unge. Nu kun 20 natteravne i byen er en halvering af det tidligere antal, hvilket primært skyldes, at corona har gjort det svært at komme ud og fortælle om foreningen. Tjek på Facebook deres aktiviteter og kampagne. Silkeborg@natteravnene.dk
Oplæg ved Brian Krog Christensen. Vicerektor, tiltrådt SG i 1996 første gang. Uddannet atomfysiker og har arbejdet med kræftforskning, i starten tilknyttet løst til SG og siden 2010 fast. Trivsel og kvalitetssikring er nogle af opgaverne. Brian fortæller lidt om, hvad gymnasiet gør for at løfte niveauet for elever med faglige udfordringer, og hvad man gør for at tilgodese de mere talentfulde elever med ekstra tilbud.

Generalforsamlingsmøde
1. Morten valgt som dirigent. Søren valgt som referent.

2. Formandens beretning.
Endnu et endnu mere usædvanligt år. Ingen fysiske møder og kun virtuel generalforsamling. Corona gjorde at vi valgte at give corona kage til alle. Essaykonkurrence med oplæg af Jonas Risvig. Over 50 essays, som blev læst igennem og tre vindere fundet. Clement Kærsgaard arrangement efter USA’s valg blev aflyst. Oplæg fra Projekt i Silkeborg Kommune om unge og alkoholvaner og kultur. Afsked med bestyrelsesmedlemmer. Goddag til Mikael i bestyrelsen. Nye T-shirts til foreningens medlemmer ved arrangementer. Afsked med den tidlige rektor Erik Olesen. Glade for valget at Tina Riis som ny rektor. God opbakning til tjansen i garderoben. Over 40 forældre står klar til interesselisten.

3. Årsregnskabet samt evt. forelæggelse af næste års budget, fastsættelse af kontingent
Årsregnskabet er gennemgået og godkendt uden bemærkninger af revisor. Summen af posterne er afstemt og godkendt. Indtægter: kr. 21.000. Rekordlavt.
Udgifter: kr. 37.000. foredrag, coronakage t-shirts og gave til afgående rektor. Underskud: Kr. 15.000. Regnskabet godkendes.
Med udgangen af året er kassebeholdningen ca. 87.000. kr.
Næste års budget. Gode Gymnasieliv, drikke til lanciers øveaften, rejsetilskud.
Fastlæggelse af kontingent for næste år: kr. 300.

4. Indkomne forslag. Nihil.

5. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer.
Søren Pind Lauritsen, Lars Brodersen, Nicoline Agersnap, Mette Zimmer og Louise Schødt har børn i 3.g og planlægger derfor udtrædelse af foreningen.
Morten Harde Clausen, Thomas Møller Ørum og Mikael Nedergaard fortsætter.
Elsebet Mørk, Pernille Sidorenco, Ivan Michelsen vælges ind i bestyrelsen. Der kan evt. rettes henvendelse til emner i garderobebanken. Ingen suppleanter valgt.

6. Valg af revisor. Ulla kan evt. overtales til genvalg, da sønnen måske starter efter sommerferien.

7. Evt.
Nytårsmøde planlægges til den 7. januar. Afholdes hos Ivan Michelsen på Oslovej 65 kl. 18.
Nye medlemmer oprettes på Facebook gruppen SG Forældreforening.


Referat af Forældreforeningens generalforsamlingsmøde (afholdt virtuelt), SG, 26. November 2020.

Indledende oplæg:
Oplæg ved Malene Steiniche Kjær, projektleder Silkeborg Kommune: SG kontaktet af Silkeborg Kommune v. Malene et projekt løbende over fire år om det fælles ungeliv i Silkeborg inspireret af erfaringer og en intervention fra Island med fokus på beskyttende faktorer mod uhensigtsmæssigt brug af stimulanser.

Eriks beretning, bl.a. om coronasituationen, selveje, SG’s socioøkonomiske løfteevne.

Selve generalforsamlingen

Søren vælges som dirigent.

1. Formandens beretning. Usædvanligt skoleår 2019/2020. Stærkt skoleår frem til marts 2020. Manualer overdraget fra tidl. garderobeformænd. SG nåede oplæg ved Lars Brygman, som dannede udgangspunkt for essaykonkurrencen. Oplæg ved Søren Hebsgaard. Stort år med 291 indbetalinger. Lanciers-festen blev desværre aflyst. Samarbejdet med skoleledelsen påskønnes.
Vi håber på en snarlig vaccine, så vi kan mødes i forældreforeningen og komme til gymnasiefest!

2. Årsregnskabet samt evt. forelæggelse af næste års budget, fastsættelse af kontingent. Årsregnskabet er gennemgået af revisor. Nogle poster kan ikke afstemmes individuelt pga. problemer med MobilePay. Summen af posterne er afstemt og godkendt. Indtægter: kr. 101. 842,25 (inkl. 10.000 fra Soroptimisterne – indeværende og sidste skoleår). Ingen rejseudgifter i indeværende skoleår. Der er brugt kr. 5000 i skoleåret 2019/2020, Flemming undersøger den samlede støtte til elevernes studierejser i 2019 og 2020.
Aktuelt ingen forventning om udlandsrejser i foråret 2021.
Udgifter: kr. 87.862,01. div. Foredrag, tilskud til rejser, festivalkrus, etc. Planlagte udgifter til sponsorering af Skrymer aktiviteter.
Overskud: Kr. 13980,24. Regnskabet godkendes.

3. Næste års budget. Forbundet med stor usikkerhed at lægge budget for næste år pga. Covid-19-situationen, såvel på indtægts- som udgiftssiden. Der er en bankbeholdning på ca. 100.000.

4. Fastlæggelse af kontingent for næste år: kr. 300.

5. Indkomne forslag. Nihil.

6. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer. Ingen har meldt sig, men to på bedding. Der gives mandat til at interesserede optages uden videre.

7. Valg af revisor. Ulla genvælges, hvis hun vil. Man kunne arbejde for at finde en ny revisor med tiden, da Ulla gerne vil udskiftes. Fx forsøg på rekruttering ved forældreaften.

8. Evt. Nihil.

Referat af generalforsamling SG Forældreforening 25. November 2019.
 1. Valg af dirigent. Lene Kingo vælges.
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. Se beretningen. Hovedtræk herunder.
 • Som noget nyt et arrangement målrettet forældre. Værter sammen med SG i forbindelse med afholdelse af novembers arrangement for 1. G’er. Clement Kjersgaard i 2018 og senest ved Søren Hebsgaard i sidste uge.
 • Festerne afholdes i god orden, og der er styr på opgaverne. Der er lavet en mailconto garderobe@sg.dk, her kan man tilmelde sig garderobevagten. Plan for i år er, at der indsamles viden om diverse garderober, så vi kan stille krav og sætte mål for vore samarbejder.
 • Essaykonkurrencen: Forældreforeningen vælger en spændende og profileret oplægsholder, der holder oplæg som danner udgangspunkt for 3.g’ernes essaykonkurrence. Indeværende år var det Jimmy Jørgensen, der fortalte om sin baggrund, krydret med sange. Næste års oplægsholder bliver Lars Brygmann, der vil fortælle om en ekspedition, som han har foretaget på Grønland sammen med krigsveteraner, 3/3 2020 kl. 12.45.
 • Forældreforeningen var involveret i flytning af Drewsen fra Torvet i forbindelse med studenterugen, så der var plads til studenterdans. Drewsen er tilbage på sin plads. Problemet vil formentligt gentage sig i 2020. Flemming har kontaktet kommunen for at høre om planerne for 2020.
 • Samarbejdet med skolen og lærerstaben fortsat meget tilfredsstillende. Der køres reklame for Forældreforeningen ved orienteringsaftener i august og november. Der er en oplevelse af, at vores indsats påskønnes.
 • Der kan søges om tilskud fra forældreforeningen om bidrag til fx studieture. Der er kun modtaget få ansøgninger om tilskud til rejser. En klasse (daværende 2.mx) fik et bidrag til en studietur.
 • Bidrag til ”Det gode gymnasieliv” hvor eleverne kan komme med forslag til, hvordan det gode gymnasieliv kan udfoldes. Desuden bidrag til elevinitiativer, fx kan der søges tilskud til sportsforeningen. Silkeborg Soroptimister har de seneste år doneret DKK 5000 til piger, der har brug for tilskud til studierejser. Forældreforeningen bidrager med samme beløb til drenge i lign situation. Vi afvikler lanciers-øveaften, hvor vi står for drikkevarer.
 1. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet v. Jens Peter. Godt med indbetalinger, sløjt med udbetalinger=overskud. Der er basis for støtte til diverse ansøgninger. Der er en overordnet interesse i, at pengene skal komme eleverne til gode. Opfordring til eleverne til at søge til div. formål. Overskud af året: DKK 38.146.
 2. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Valg af Louise Aastrup Zimmer, Søren Pind Lauritsen, Nicoline Agersnap, Mette Bermann Schjødt. Velkommen.
 4. Valg af revisor og suppleanter. Ift. at have børn på skolen har den nuværende revisor, Ulla et slip på 1 år. Lene spørger Ulla, om hun vil fortsætte på posten.

Referent Merethe K. Andersen

 

Referat af generalforsamling i Forældreforeningen SGF d. 26. november 2018 kl. 19.00

1. Valg af dirigent
Lene Kingo blev valgt som dirigent. Der var indkaldt til generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning ved Formanden
Lars Brodersen berettede om et godt og aktivt år (læs formandens beretning i kolonnen til højre).

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet
Inga Kjærgård Andersen gennemgik regnskab 01.08.2017 – 31.08.2018.
Årsregnskabet blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Fratrådte bestyrelsesmedlem: Inga Kjærgård Andersen

Fortsættende bestyrelsesmedlemmer: Lars Brodersen, Thomas Møller Ørum, Lene Kingo, Petter Olav Kjæraas, Ulrik Højbjerre, Jens Peter Kongerslev , Ib Frank Kristensen og Mariko Yoshino Bak
Nye bestyrelsesmedlemmer: Flemming Juhl, Ulla Hedegaard, Morten Harde Clausen, Merethe Kirstine Andersen

6. Valg af revisor og suppleanter
Fratrådt revisor: Marianne Jensen
Ny revisor: Ulla Moritzen
Ny suppleant: Inga Kjærgård Andersen

7. Eventuelt
a. Konstituering af den nye bestyrelse ved nytårstaffel d. 4. januar 2019 på Det Gamle Rådhus kl. 18.00.
b. Inga foreslog at, vi fremadrettet overvejer omlægning af regnskabsåret – dette kræver dog en vedtægtsændring, hvis det skal gøres.

Referent: Mariko Y. Bak

 

Referat af generalforsamlingsmøde 30. november 2017

1. Valg af dirigent
Lene blev valgt som dirigent.
Som referent blev Petter valgt.

2. Bestyrelsens Beretning ved Formanden
Se Beretning fra Formanden i kolonnen til højre.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet
Inga fremlagde årsregnskabet (1.09.2016 - 31.08.2017), hvor de forskellige punkter blev gennemgået. Med et overskud på 5.779 kr. er egenkapitalen nu 47.896 kr. Regnskabet blev godkendt.
Forelæggelse af næste års budget: Der forventes indtægt på 60.000 kr., inkluderet 5.000 kr. fra Soroptimisterne. Der budgetteres med udgifter på 69.601 kr., hvoraf 27.000 kr. til Diverse tilskud efter ansøgninger. Budgettet blev godkendt.
Kontingent fastholdes på 300 kr. pr. barn pr. gymnasieforløb.

4. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Nuværende: Inga, Lene, Louise, Petter, Ulrik
Nye: Ib Frank Kristensen, Jens Peter Kongerslev, Lars Brodersen, Mariko Yoshino Bak, Thomas Møller Ørum
Fratrådte: Peter Nyegaard Jensen

6. Valg af revisor
Marianne Jensen blev genvalgt.

7. Eventuelt
Nytårstaffel bliver den 5/1 2018, kl. 18:00, med konstituering af den nye bestyrelse. Nærmere information følger.

 

Referat af generalforsamlingsmøde 29. november 2016

Intro:Rektor orienterede om de nye tiltag på gymnasiet og de udfordringer, som gymnasiet står overfor. Der blev fremlagt en oversigt over, hvordan SG ligger karaktermæssigt i forhold landets andre gymnasier og i Midtjylland. SG ligger Top 5 på landsplan og Top 2 i Midtjylland. Rektor orienterede om nye tiltag, f.eks. nyt program for ny klasse for de nuværende 1.g’ere, der skal 8 uger til USA i 2.g.

1. Valg af dirigent
Ulrik blev valgt som dirigent.
Som referent blev Louise valgt.

2. Bestyrelsens beretning ved Formanden: 
Se Beretning fra Formanden

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet: 
Inga fremlagde årsregnskabet (1.9.15 – 31.8.16), hvor de forskellige punkter blev gennemgået. Egenkapital steget til 42.117 kr. Budgettet godkendes.
Forelæggelse af næste års budget: Der forventes indtægt fra betalende forældre, svarende til 54.000 kr. Der budgetteres med udgifter på 71.850 kr. På grund af den høje egenkapital, budgetteres med et underskud (17.850 kr), så flere af midlerne kan komme de unge mennesker til gode. Dette godkendes.
Fastsættelse af kontingent: Det vedholdes på 300 kr pr. barn/gymnasieforløb.

4. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
Alle nuværende medlemmer i bestyrelsen ønsker at fortsætte. Petter Olav Kjæraas indvælges som nyt medlem. Bestyrelsen konstitueres 6.1.17 kl. 18.

6. Valg af revisor og suppleant
Marianne Jensen vil gerne fortsætte som revisor. Dette vedtages Erik Ahlmann Jensen fortsætter som suppleant. Dette vedtages

7. Evt.
Peter orienterede om nytårstaffel, hvor bestyrelsen konstitueres.

 

Referat af generalforsamlingsmødet d. 24. november 2015

Intro: Rektor Erik Olesen introducerede til Silkeborg Gymnasium generelt og fortalte bl.a. om lærersammensætningen og de tiltag der gøres for at støtte og forbedre arbejdsvilkårene for gymnasiets lærere. Der gennemføres tilfredshedsmålinger hvert 3. år

1. Valg af dirigent
Lene Kingo blev valgt som dirigent.
Hun konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.

2. Formandens beretning
Beretningen findes på SG’s hjemmeside (se kolonnen til højre). Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab, budget samt fastsættelse af kontingent.
Kassereren fremlagde regnskab for det forgangne år og budget for det kommende år.
Kontingent er rettet til 300 kr. pr. elev startende for dette skoleår.
Regnskab og budget blev begge godkendt.

4. Indkomne forslag
Ingen forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Peter Nyegaard Jensen, Inga K. Andersen, Lene Kingo, Jytte Bjørnskov-Halkier, Ellen Vilsøe Jensen, Ulla Hald, Birger Nielsen og Ulrik Højbjerre modtog alle genvalg
Derudover blev Louise Aastrup-Zimmer valgt ind i bestyrelsen.

6. Valg af revisor 
Marianne Jensen blev valgt som revisor.
Erik Ahlmann blev valgt som suppleant.

7. Evt. 
Intet på dette punkt