Studieretningsprojektet (SRP)

Studieretningsprojektet (SRP) er en mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt produkt. Det skriftlige produkt skrives i foråret i 3g, og den mundtlige prøve planlægges sammen med de øvrige prøver og placeres i den afsluttende sommertermin – altså i perioden fra sidst i maj til sidst i juni.  

Gennem den enkeltfaglige undervisning og de flerfaglige SRP-forløb gennem gymnasieforløbet, herunder DHO- og SRO-forløbet, er eleven blevet klædt på til at arbejde selvstændigt og dybdegående med studieretningsprojektet.

De faglige mål med SRP fremgår af læreplanen. Som i forbindelse med DHO i 1.g og SRO i 2.g skal eleven til en mundtlig prøve i SRP, hvor det faglige arbejde med projektet skal præsenteres med de væsentligste faglige konklusioner. I fremlæggelsen og den efterfølgende samtale skal der indgå metodiske og basale videnskabsteoretiske overvejelser, som er relevante i forbindelse med projektets gennemførelse. Bemærk, at basale videnskabsteoretiske overvejelser og metodebeskrivelser ikke (nødvendigvis) skal medtages i selve det skriftlige produkt.

Arbejdet med SRP udvikler din evne til, gennem en skriftlig fremstilling, at overskue, bearbejde, disponere, sammenfatte og formidle en flerfaglig og kompleks problemstilling - til det skal du anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og metoder.

Studieretningsprojektet er en individuel eksamen og bedømmes med en karakter ud fra en helheds vurdering af projektet og den mundtlige prøve. Karakteren tæller dobbelt på studentereksamensbeviset.

Studieretningsprojektet skal skrives inden for et område og en faglig problemstilling, således at to fag indgår i besvarelsen. Kravene til de to fag er:

  • Et studieretningsfag. Hvis et studieretningsfag er løftet til et højere niveau, skal dette niveau indgå.

samt

  • Et fag eleven har på A-niveau. Faget på A-niveau kan være et studieretningsfag, obligatorisk fag eller valgfag, som eleven har på A-niveau, når studieretningsprojektet udarbejdes.

Hvis et af fagene opfylder begge krav, er der ingen yderligere krav til det andet fag. Der kan vælges blandt alle elevens fag uanset fagets niveau og uanset, om det er et studieretningsfag, valgfag eller obligatorisk fag. Der er således lagt op til, at der kan arbejdes med mange forskellige fagkombinationer i studieretningsprojektet, og at også C-niveaufag kan indgå. 

Som hovedregel skal der indgå to fag i projektet. Det er muligt kun at skrive i ét fag på A-niveau, hvis det valgte område og den faglige problemstilling egner sig bedst til et enkeltfagligt projekt. Et enkeltfagligt projekt godkendes af vejleder og af ledelse (kræver en skriftlig ansøgning/mail til Jane Sundbæk på JJ@sg.dk).

Studieretningsprojekt

Fra Undervisningsministeriet

Læreplan for SRP

Vejledning for SRP


Fra gymnasiets administration

SRP-pjece 23/24

SRP-kalender 23/24

SRP Vejledningsark

Problemformuleringsark

Gode råd om SRP

 

Nyttige link

SRP på EMU - på EMU'en findes der meget nyttigt under hvert enkelt fag.

 

Nyttige noter om SRP

Se Skriveportalen