Velkommen til siden om

Eksamen og prøver

Prøve- og eksamensperioder

Mundtlige og skriftlige eksamener afholdes i maj og juni efter 1.g, 2.g og 3.g. Desuden afholdes der sygeeksamen i august det efterfølgende skoleår. I 1.g er der eksamen i fagene Almen sprogforståelse (AP) og Naturvidenskabeligt grundforløb (NV), når grundforløbet afsluttes. Termins- og årsprøver afholdes henover skoleåret.

Derudover er der i 3.g terminsprøver i løbet af året og 3.g-eleverne udarbejder en eksamensopgave (SRP) i løbet af foråret. 


Læs pjece om prøver - Klik her!


Antal prøver og udtræk af prøvefag

En studentereksamen kan omfatte eksamener i alle fag. Derudover er der afsluttende standpunktskarakter (årskarakter) i alle fag.

Antallet af eksamener er 10 inkl. en mundtlig prøve i et studieretningsprojekt (SRP). For elever med fem A-niveaufag er antallet af eksamener 11 inkl. SRP. 

Det er Undervisningsministeriet, der fastlægger, i hvilke fag den enkelte elev skal aflægge prøve, men det er skolen der, gør eleverne bekendt med, i hvilke fag der skal aflægges prøve. Dette sker hvert år ved offentliggørelse af eksamensplanen i maj. Eksamensplanen kan ses i Lectio og justeres løbende i hele eksamensperioden. I eksamensperioden er det derfor meget vigtigt at følge med i Lectio.

Følgende eksamener er obligatoriske: skriftlig eksamen i dansk og mundtlig eksamen i studieretningsprojektet (SRP). 

De øvrige eksamener udtrækkes blandt mulige skriftlige og mundtlige prøver over alle 3 år. 

I løbet af det 3-årige forløb skal eleverne til mindst fem interne skriftlige eller mundtlige prøver. De interne prøver omfatter træning i forskellige prøveformer og de omfatter prøver i studieretningsfag, i dansk og i matematik. Alle skal have mindst 3 skriftlige og mindst 3 mundtlige. For A-niveau-fag, hvor der er mulighed for både skriftlig og mundtlig eksamen (dvs. undtagen historie), udtrækkes altid mindst én prøveform.

Er du elev på gymnasiet, er du automatisk tilmeldt prøver.

Eksamensperioden er i 2024 fra 23. maj til 26. juni.

Tilrettet april, 2024


Diverse regler for eksamen
Jf. "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser" (Bek nr. 343 af 08/04/2016) gælder flg. regler:

Adgang til prøver (§7): En elev kan aflægge prøve i et fag, når eleven har fulgt undervisningen i faget i det pågældende skoleår. Det er en betingelse for adgang til eksaminationen, at de formelle krav til opgaver, projekter, synopser mv. (produktet), som eksaminanden til brug for eksaminationen skal have udarbejdet som led i prøven, er opfyldt.
Når produktet er udarbejdet af en gruppe, har eksaminanderne et fælles ansvar for opfyldelsen af de formelle krav. Hvis kravene ikke er opfyldt, kan ingen af de pågældende aflægge prøven, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde, at en eller flere af gruppens medlemmer skal tilbydes et nyt prøveforsøg.

Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde (§9): En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en eksamen på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforskyldt grund, skal have mulighed for at aflægge eksamen snarest muligt. I visse tilfælde kan sygeeksamen gennemføres ved forlængelse af allerede fastsatte afleveringsfrister for projektopgaver og andre opgaver, der forudsætter afleveringsfrister. Sygeeksamener til sædvanlig skriftlig eller mundtlig eksamen ligger typisk i august.

Afvikling af eksamen (§16): En eksamen er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.
Eksamen afvikles inden for den i læreplanen fastsatte tidsramme. I en eventuel forberedelsestid er indeholdt tid til udlevering af opgave og materiale. I eksaminationstiden ved en prøve med mundtlig besvarelse er indeholdt tid til votering og karakterfastsættelse.

At komme for sent eller udeblive (§17): En eksaminand, der udebliver fra eller kommer for sent til en eksamen, har ikke krav på at aflægge prøven. Hvis det anses for udelukket, at en eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis rektor skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan eksaminanden få lov til at deltage i eksamen. Prøvetiden forlænges normalt ikke. Hvis rektor skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eksaminanden få tilbud om at aflægge eksamen på et senere tidspunkt.

Særlige prøvevilkår (§19): For elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller andre tilsvarende specifikke vanskeligheder er det muligt at få forlænget forberedelses- eller eksaminationstid eller få anden ændring af prøvevilkårene, når dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau. Dette vurderes i hvert enkelt tilfælde af skolens læsevejleder.

Klageprocedure og klagefrister (kap. 10): Eksaminanden (eller eksaminanden værge, hvis eksaminanden er under 18 år) kan indgive en individuel skriftlig klage over en prøve til rektor. Dette skal ske skriftligt og senest 14 dage efter offentliggørelsen af prøvebedømmelsen. Klik her for beskrivelse af den ministerielle proceduren og her for lokale specifikationer på området. Klagen kan omhandle eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen.

Der gælder følgende om anvendelse af hjælpemidler og om snyd
Jf. ”Bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser bek. 1276 af 27/11/2017”: 
Tilladte hjælpemidler (§ 6): Under prøven er det tilladt for eksaminanden at anvende hjælpemidler, herunder digitale, medmindre der for den enkelte prøve er fastsat begrænsninger.

Stk. 2. Det er dog ikke tilladt for eksaminanden til prøven at medbringe udstyr, herunder mobiltelefoner og lignende, med hvilken eksaminanden kan kommunikere, eller som kan etablere adgang til internettet. Ved en prøve, hvor eksaminanden skal udarbejde og aflevere besvarelsen digitalt, er den enhed eller de enheder, hvormed eksaminanden udarbejder og afleverer besvarelsen, dog undtaget.
Vejledning til stk. 2: Ved skriftlige prøver kan eksaminanden selv medbringe computer og evt. en anden enhed, der benyttes ved udarbejdelse af besvarelsen. Ved mundtlige prøver kan eksaminanderne selv medbringe computer eller tablet til prøve og forberedelsestid.

Stk. 3. Adgang til internettet under prøverne er ikke tilladt for eksaminanden, jf. dog stk. 4 og 5, medmindre der for den enkelte prøve er givet adgang hertil.

Stk. 4. Eksaminanden kan under en prøve, hvor adgang til internettet ikke er tilladt efter stk. 3, anvende internettet, for så vidt angår digital adgang til undervisningsmateriale, der på institutionens foranledning er blevet anvendt i undervisningen, og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen, såfremt det ikke kan medbringes og opbevares lokalt.

Stk. 5. Egne notater og egne arbejder skal medbringes og opbevares lokalt under prøven. Eksaminanden har dog i tilfælde, hvor materialet har en sådan karakter, at det ikke kan opbevares lokalt, adgang til at tilgå materialet via internettet under prøven.

Stk. 6. Reglerne i stk. 2-5 gælder ikke for en prøve, hvor eksaminanden under prøven ikke skal være til stede på institutionen eller et andet sted, som institutionen fastsætter for prøveafholdelsen.
Vejledning til stk. 3-6: Reglerne om adgang til nettet ved de gymnasiale prøver er skærpet. Der er som udgangspunkt ikke adgang til internettet som fagligt hjælpemiddel ved prøverne i gymnasiet. Der er ikke tilladt at foretage søgninger på nettet, fx ved brug af Google. Det er fx ikke tilladt at benytte netadgangen til at tilgå interaktive programmer som Wolfram Alpha, Google Translate, Google Earth eller Grammarly.

Digitalt materiale, der kan opbevares lokalt, dvs. på eksaminandens egen computer, må ikke tilgås via nettet. Dette gælder ikke for prøver med eksempelvis 24-timers forberedelsestid.
Det er tilladt at bruge digitale undervisningsmaterialer og hjælpemidler ved de fleste prøver. Det kan fx være digitale ordbøger eller digitale lærebøger, der er brugt i undervisningen, som ikke kan opbevares på eksaminandens egen computer, og som fremgår af undervisningsbeskrivelsen. Det er skolen, der beslutter hvilket undervisningsmateriale der ved den enkelte prøve er netadgang til.

Netadgang må nu kun benyttes, når der er tale om adgang til undervisningsmateriale, som fremgår af undervisningsbeskrivelsen, såfremt det ikke kan medbringes af eksaminanden og opbevares lokalt på eksaminandens udstyr. Der skal være tale om et bestemt, konkret undervisningsmateriale, som et hold har benyttet i undervisningen, og det skal have en sådan karakter, at det i praksis ikke er muligt for skolen at opbevare det lokalt eller for eksaminanden at medbringe det. Normalt vil det være muligt at opbevare fx e-bøger, konkrete opslag i databaser, opslag i Wikipedia, opslag i Infomedia etc. lokalt, hvorimod det fx i nogle situationer vil være vanskeligt at gemme tv-klip lokalt ligesom online-ordbøger og andre digitale lærebøger i nogle tilfælde ikke kan gemmes lokalt.
Kravet om, at det digitale undervisningsmateriale skal fremgå eksplicit af undervisningsbeskrivelsen, sikrer, at der er klart for eksaminanderne, hvad det er tilladt at benytte under prøven. Oplysningerne fra undervisningsbeskrivelsen kan inddrages i de tilfælde, hvor der er mistanke om snyd.

Snyd (§ 7): Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse. Såfremt hele eller dele af prøven afholdes som en gruppeprøve, skal besvarelsen, i det omfang dette følger af reglerne for prøven, være gruppens egen og selvstændige besvarelse.

Stk. 2. Institutionen bortviser eksaminanden fra prøven eller tildeler eksaminanden karakteren -3 (minus tre), hvis eksaminanden i forbindelse med en prøve foretager sig handlinger for at skaffe sig eller give en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave. Det samme gælder, hvis eksaminanden benytter ikke-tilladte hjælpemidler, udgiver andres arbejde for at være sit eget eller afleverer eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil.

Stk. 3. Hvis en bedømmer under eller efter en prøve får en formodning om et af de i stk. 2 nævnte forhold, skal bedømmeren indberette det til institutionen.

Stk. 4. Når en skriftlig opgavebesvarelse er udarbejdet af en gruppe af eksaminander, uden at den enkeltes bidrag kan konstateres, og opgavebesvarelsen indgår i bedømmelsesgrundlaget ved en efterfølgende mundtlig eksamination, har eksaminanderne et fælles ansvar for besvarelsen efter stk. 2. Hvis det imidlertid bliver godtgjort, at en eller flere af eksaminanderne i gruppen ikke har medvirket til overtrædelsen af eksamensreglerne, træffer institutionen i stedet afgørelse om, at den eller de pågældende skal aflægge ny prøve snarest muligt.

Stk. 5. Bortvisning fra en prøve efter stk. 2 medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge prøven på ny. En sådan prøve afholdes i den følgende termin, hvor den pågældende prøve i forvejen afholdes, dog inden 1 år efter bortvisningen, jf. dog stk. 4, 2. pkt.

Stk. 6. Institutionen kan bortvise eksaminanden fra prøven, hvis eksaminanden under prøveforløbet overtræder andre lokale eller centralt fastsatte eksamensregler end de i stk. 2 nævnte.

Stk. 7. En eksaminand skal ved aflevering af en skriftlig besvarelse skriftligt bekræfte (kan ske digitalt):
1) at besvarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp,
2) at der alene er benyttet tilladte hjælpemidler,
3) at eksaminanden ikke har udgivet en andens arbejde for sit eget, og
4) at eksaminanden ikke har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, jf. stk. 1-4.