Velkommen til siden om

Eksamen og prøver

Prøve- og eksamensperioder

Mundtlige og skriftlige eksamener afholdes i maj og juni efter 1.g, 2.g og 3.g. Desuden afholdes der sygeeksamen i august det efterfølgende skoleår. I 1g er der eksamen i fagene almen sprogforståelse (AP) og naturvidenskabelig grundforløb (NV) når grundforløbet afsluttes. Termins- og årsprøver afholdes hen over skoleåret. 

Derudover er der i 3.g også eksamen og terminsprøver i løbet af året - således skriver 3.g-eleverne en eksamensopgave (SRP) i december, og de laver synopsis-opgave (AT) i februar-april.


Antal prøver og udtræk af prøvefag

En studentereksamen kan omfatte eksamener i alle fag. Derudover er der afsluttende standpunktskarakter (årskarakter) i alle fag.

Antallet af eksamensudtræk er 8 eksamener samt et studieretningsprojekt (SRP). For elever med fem A-niveau fag er antallet af eksamener 9 samt SRP.

For elever der er startet i august 2017 er antallet af eksamensudtræk 9 samt SRP. Ekstra A-fag giver ekstra eksamen. 

Eksamensperioden er i 2018 fra 24. maj til 27. juni. Det er Undervisningsministeriet (UVM) der fastlægger i hvilke fag den enkelte elev skal aflægge prøve, men det er skolen der gør eleverne bekendt med i hvilke fag der skal aflægges prøve. Dette sker hvert år ved offentliggørelse af eksamensplanen i maj. Eksamensplanen kan ses i Lectio og justeres løbende i hele eksamensperioden - så i eksamensperioden er det derfor meget vigtigt at følge med i Lectio.

Nuværende 2g og 3g eleverne skal op i faget Almen Studieforberedelse (AT) - her er eksamen obligatorisk og deltagelse i den mundtlige eksamen er betinget af både en rettidig aflevering af AT-synopsis samt af at den afleverede synopsis opfylder de krav, der stilles til indholdet i en synopsis ifølge AT-læreplanen.

De øvrige 7 eksamener udtrækkes blandt mulige skriftlige og mundtlige prøver over alle 3 år. Man skal mindst have aflagt prøve i 2 fag ved udgangen af 2g.

Alle skal have mindst 3 skriftlige og mindst 3 mundtlige. For A-niveau fag, hvor der er mulighed for både skriftlig og mundtlig eksamen (dvs. alle fag undtagen historie), udtrækkes altid mindst en af dem.

Er du elev på gymnasiet, er du automatisk tilmeldt prøver.


Diverse regler for eksamen

Jf. "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser" gælder flg:

Adgang til prøver (§7): En elev kan aflægge prøve i et fag, når eleven har fulgt undervisningen i faget i det pågældende skoleår. Det er en betingelse for adgang til eksaminationen, at de formelle krav til opgaver, projekter, synopser mv. (produktet), som eksaminanden til brug for eksaminationen skal have udarbejdet som led i prøven.

Når produktet er udarbejdet af en gruppe, har eksaminanderne et fælles ansvar for opfyldelsen af de formelle krav. Hvis kravene ikke er opfyldt, kan ingen af de pågældende aflægge prøven, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde, at en eller flere af gruppens medlemmer skal tilbydes et nyt prøveforsøg.

Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde (§9): En eksaminand, der har været forhindret i at gennemføre en eksamen på grund af dokumenteret sygdom eller anden uforskyldt grund, skal have mulighed for at aflægge eksamen snarest muligt. I visse tilfælde kan sygeeksamen gennemføres ved forlængelse af allerede fastsatte afleveringsfrister for projektopgaver og andre opgaver, der forudsætter afleveringsfrister. Sygeeksaminer til sædvanlig skriftlig eller mundtlig eksamen ligger typisk i august.

Hjælpemidler (§15): Under eksamen er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, medmindre der i reglerne for de enkelte uddannelser er fastsat begrænsninger. Faglæreren orienterer om evt. begrænsninger. Typisk er al form for kommunikation med omverdenen forbudt (undtagen ved forberedelse i et eller flere døgn). Eksaminanden har under prøver, der er underlagt tilsyn, alene adgang til internettet, for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder.

Afvikling af eksamen (§16): En eksamen er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.

Eksamen afvikles inden for den i læreplanen fastsatte tidsramme. I en eventuel forberedelsestid er indeholdt tid til udlevering af opgave og materiale. I eksaminationstiden ved en prøve med mundtlig besvarelse er indeholdt tid til votering og karakterfastsættelse.

At komme for sent eller udeblive (§17): En eksaminand, der udebliver fra eller kommer for sent til en eksamen, har ikke krav på at aflægge prøven. Hvis det anses for udelukket, at en eksaminand, der kommer for sent til en skriftlig prøve, kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis rektor skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan eksaminanden få lov til at deltage i eksamen. Prøvetiden forlænges normalt ikke. Hvis rektor skønner, at udeblivelsen eller forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan eksaminanden få tilbud om at aflægge eksamen på et senere tidspunkt.

Særlige prøvevilkår (§19): For elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller andre tilsvarende specifikke vanskeligheder er det muligt at få forlænget forberedelses- eller eksaminationstid eller få anden ændring af prøvevilkårene, når dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau. Dette vurderes i hvert enkelt tilfælde af skolens læsevejleder.

Snyd - at skaffe sig eller yde uretmæssig hjælp (§20): En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve. Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller har anvendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, indberettes dette til gymnasiet. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, skal gymnasiet bortvise eksaminanden fra den pågældende prøve. En eksaminand, der under prøveforløbet overtræder eksamensreglerne, kan af institutionen bortvises fra prøven.

Bortvisning fra en prøve medfører, at eventuelle karakterer bortfalder. Eksaminanden kan herefter aflægge prøve på ny. En sådan prøve afholdes inden for et år, typisk i den efterfølgende termin maj-juni.

Klageprocedure og klagefrister (kap. 10): Eksaminanden (eller ved eksaminander under 18 år: eksaminandens værge) kan indgive en individuel skriftlig klage over en prøve til rektor. Dette skal ske skriftligt og senest 14 dage efter offentliggørelsen af prøvebedømmelsen. Klik her for beskrivelse af proceduren.

Klagen kan omhandle eksaminations-grundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen.